OriGo Ingatlan - Gyors, Pontos, Leinformálható

Gyorskereső
Értékesítés:
Megye:
Település:

Ingatlan típus:

Ingatlan méret:

Eladási ár:
Origo azonosító:

Legfrissebb ingatlanok
15. Ker. Budapest
Használt lakás, ház
15. Ker. Budapest xxxxxxxx, Használt lakás, ház Eladási ár: 49 900 000 Ft, Méret: 220 m2
Eladási ár: 50 MFt
Méret: 220 m2
02. Ker. Budapest
Használt lakás, ház
02. Ker. Budapest II.ker. Török u., Használt lakás, ház Bérleti díj: 170 000 Ft/Hó, Méret: 76 m2
Bérleti díj: 170 000 Ft/Hó
Méret: 76 m2
14. Ker. Budapest
Kereskedelmi ingatlan
14. Ker. Budapest XIV. ker. Fogarasi út, Kereskedelmi ingatlan Eladási ár: 250 000 000 Ft, Méret: 1300 m2
Eladási ár: 250 MFt
Méret: 1300 m2
03. Ker. Budapest
Használt lakás, ház
03. Ker. Budapest Solymár u., Használt lakás, ház Bérleti díj: 140 000 Ft/Hó, Méret: 49 m2
Bérleti díj: 140 000 Ft/Hó
Méret: 49 m2
02. Ker. Budapest
Új lakás, ház
02. Ker. Budapest Budakeszi út, Új lakás, ház Eladási ár: 113 600 000 Ft, Méret: 142 m2
Eladási ár: 114 MFt
Méret: 142 m2

OriGo Ingatlanbörze Egyesülés.

Az Origo Ingatlanbörze Egyesülés 1998-ban jött létre 28 ingatlanközvetítő iroda összefogásával. Céljük a hatékonyabb és sikeresebb piaci működés volt.
Ennek támogatására a piacon korábban is meglévő keresztértékesítés folyamatának szabályozott keretek közé szervezése volt a feladat. Ezt támogatja informatikai oldalról a közös ingatlanközvetítő program, az Origo Ingatlan Program használata. A közösen használt program lehetővé teszi, hogy az egymás felé megosztott ingatlaanokat minden tag a saját irodai nyilvántartásában lássa, ami egyszerűbbé teszi az ügyfelek kiszolgálását.

Az Origo Ingatlanbörze Egyesülés működését a DUNAHOLDING Informatikai Stúdió biztosítja, de szakmai és etikai kérdésekbe a tagság által évente választott Börzetanács dönt.

AZ INGATLANBÖRZE
MŰKÖDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA

(az 1. és 2. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

I. Általános rendelkezések

 1. Az Ingatlanbörze (a továbbiakban: Börze) olyan szervezet, melyet a DUNAHOLDING Informatikai Stúdió Kft. (a továbbiakban: Informatikai Stúdió) és ez utóbbi által üzemeltetett OriGo Országos Számítógépes Ingatlanforgalmazási Rendszer (a továbbiakban: OriGo rendszer) tagjai , valamint az OTP Ingatlan Rt. közösen hoztak létre.
 2. A Börze az OriGo rendszer szabályozott és új szolgáltatásokkal kiegészült működési formája. Az OriGo rendszer tagjai automatikusan a Börze tagjaivá válnak. Amennyiben az OriGo rendszer valamelyik tagja nem kívánja a Börze módosított szabályai szerint tagságát fenntartani és e Szabályzatot 1998. július 31-ig írásban nem fogadja el, OriGo rendszer tagsági jogviszonya e nappal megszűnik.
 3. A Börze célja:
  • korrekt és hatékony együttműködés biztosítása tagjai részére, melynek segítségével növelhetik részesedésüket az ingatlanközvetítési piacon, amelyen stabil, megbízható szereplők lehetnek,
  • az ingatlanok (ingatlant tartalmazó üzletrészek, bérlemények, a továbbiakban együtt: ingatlanok) kínálatának és keresletének szabályozott és szakmailag megalapozott megjelenítése tagjai és ügyfeleik részére.
 4. A Börze Működési és Etikai Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Börze tagjaira és a Börzén keresztül történő ingatlanközvetítésre vonatkozó azon szabályokat rögzíti, amelyek keretei között az érintett társaságok és személyek a börzei tevékenységüket végezhetik és melynek szabályait magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Szabályzat a Börze tagjai közötti megállapodásnak tekintendő, amelynek alapján a tagok az egymással szemben keletkező elszámolási igényeiket is érvényesíthetik.

II. A tagsági viszony keletkezése

 1. A Börze tagjai kizárólag az illetékes cégbíróságon bejegyzett cégek, illetve egyéni vállalkozók vagy ügyvédek lehetnek, akik szakképzettségüket a jogszabályban előírt bizonyítvánnyal, működési jogosultságukat cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott bejegyzési kérelemmel, illetve cégbírósági bejegyző végzéssel és aláírási címpéldánnyal vagy ügyvédi igazolvánnyal igazolják (ezen iratok eredeti példányát bemutatják, másolatát pedig átadják), valamint elfogadják a Börze Szabályzatát, ezzel vállalják, hogy egymással a Börzén együttműködnek. Az OriGo rendszer jelenlegi tagjai a fenti iratok eredeti példányának bemutatását, valamint másolatának átadását legkésőbb 1998. július 31-ig teljesítik az Informatikai Stúdió részére.
 2. A Börze tagja belépési nyilatkozatában vállalja a Szabályzat betartását, bejelenti nevét, székhelyét, telephelyét, telefonszámait, telefaxszámát, a képviseletére jogosult személy nevét, telefon és telefaxszámát, valamint megjelöli tevékenységének irányát. A belépő tag a belépési nyilatkozat kitöltésével hozzájárul ezen adatainak a Börze számítógépes adatbankjában és egyéb fórumain való közzétételéhez. A Börze tagja köteles a fenti adatainak megváltozását 3 munkanapon belül írásban bejelenteni az Informatikai Stúdió részére.
 3. Az Ingatlan Börzéhez csatlakozni szándékozó partnereknek jelentkezési igényüket a Informatikai Stúdióhoz kell írásban benyújtaniuk.
 4. A felvételhez a jelentkezőnek két börzetag írásbeli ajánlásával kell rendelkeznie.
 5. Az Informatikai Stúdió a jelentkező adatait az OriGo rendszer felhasználásával 30 napon keresztül közzéteszi, a Börzetanács tagjainak pedig írásban megküldi. Erre a Börze bármely tagja észrevételt tehet.
 6. A 30 napos határidő eltelte után, a szükséges feltételek megléte esetén is a felvételt, megfelelő indoklás mellett az Informatikai Stúdió megtagadhatja. Ez ellen a jelentkező a Börzetanácshoz panasszal élhet az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül, amit az Informatikai Stúdiónál kell írásban benyújtani.

III. A tagsági viszony megszűnése

 1. A Börze tagjai az Informatikai Stúdiónál tagságukat a következő hónap utolsó napjára írásban felmondhatják.
 2. Az Informatikai Stúdió a tagdíj fizetését elmulasztó tag forgalmát korlátozhatja, továbbá tagsági jogviszonyát - eredménytelen írásbeli felszólítást követően - bármikor jogosult írásban, az általa megjelölt határidővel megszüntetni.
 3. A tagsági jogviszony megszűnik, ha a Börze tagjának a II/1. pontban írt szakképzettségi feltétele vagy működési jogosultsága megszűnik. Ezt a tényt a tag köteles haladéktalanul írásban bejelenteni az Informatikai Stúdió részére és felel az ennek elmulasztásából eredő károkért. Ha a tag a szakképzettségi feltétele vagy a működési jogosultsága megszűnését nem jelenti be, tagsági jogviszonya megszűnését a Börzetanács jogosult megállapítani.
 4. A tagsági jogviszony megszűnik a Börze tagjai közül történő kizárással.
 5. Az Informatikai Stúdió az OriGo rendszer szolgáltatásait a tagsági jogviszony megszűnése, valamint annak a kizáró határozatban a Börzetanács által történő felfüggesztése esetén nem biztosítja.
 6. A Börze tagja naptári évenként egy alkalommal, legfeljebb 3 hónapi időtartamra jogosult írásban kérni az Informatikai Stúdiótól tagsága szünetelését, ami nem érinti a tag által ezt megelőzően vállalt kötelezettségeket. A tagsági jogviszony szünetelését az OriGo rendszer külön jelzi. A szünetelés időtartama alatt a tag a mindenkori tagdíj 50 %-át fizeti az Informatikai Stúdió részére.

IV. A kommunikációs rendszer és a tagdíj

 1. A Börze elektronikus kommunikációs rendszere az OriGo rendszer “5.X/A” típusú változata, amely központi adatbázison keresztül ingatlantípusokat kezel, alkalmas saját irodai nyilvántartásra és helyi számítógépes hálózatokon is használható. A Börze tagja munkájuk könnyítése érdekében “A” típusú programonként 1 példány ingyenesen használható “C” típusú programot is kérhetnek, melynek segítségével csak a központi adatokat tekinthetik meg, de adatokat nem küldhetnek fel.
 2. A börzetagok vállalják, hogy az OriGo rendszer hardver követelményeit teljesítik, melynek paramétereit az Informatikai Stúdió a belépőkkel írásban közli, a követelmények megváltozásáról pedig a Börze tagjait írásban értesíti. Az OriGo számítógépes rendszerben való változások végrehajtása előtt az Informatikai Stúdió az IngatlanBörze tagjainak véleményét és észrevételeit kéri be, majd a javasolt változtatásokat egyezteti a Börzetanáccsal.
 3. A belépő börzetag vállalja, hogy megfizeti belépéskor az “A” típusú modemes végpontonként az egyszeri telepítési és betanítási díjat. A belépési díj összegét az Informatikai Stúdió bármikor jogosult megváltoztatni, a Börze tagjainak egyidejű tájékoztatása mellett.
 4. A Börze tagjai a felküldött adatok megbízhatóságát garantálják és vállalják, hogy az adatbázisban szereplő ingatlan eladása, eladási vagy vételi megbízásuk megszűnése esetén azt a rendszerből haladéktalanul törlik. Tudomásul veszik, hogy ennek hiányában a központ az utolsó adatmódosítást követő 120. napon az ingatlant, illetve a keresletet törli a központi nyilvántartásból.
 5. A tagdíj magában foglalja az OriGo számítógépes rendszer használatát. A Börze önállóan folytat országos szintű marketinget a sajtóban, a rádió és TV csatornáin, valamint saját kiadványain keresztül.
 6. A tagdíjat az Informatikai Stúdió havonta vagy negyedévenként előre esedékesen számlázza a Börze tagjainak. A tagdíj késedelmes megfizetés esetén az Informatikai Stúdió jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő összegű késedelmi kamatot felszámítani.
 7. A tagdíj emelését az Informatikai Stúdió rendelheti el, ha az üzemelés érdekében szükségesnek tartja. A tagdíjemelés mértéke nem haladhatja meg az előző évi hivatalosan közzétett infláció mértékét. Ennél magasabb tagdíj emelést csak a tagok többségi határozata alapján lehet bevezetni. Az Informatikai Stúdió legkorábban 1999. január 1-től emelheti a tagdíj mértékét.
 8. Az Informatikai Stúdió bármikor javaslatot tehet a börzetagok részére olyan szolgáltatásoknak külső szolgáltatótól térítés ellenében történő igénybevételére, amelyek a Börze működését vagy a börzetagok tevékenységét elősegítik (pl. egyéb számítógépes rendszerekhez való hozzáférés). A javaslat elfogadásáról a Börzetanács dönt, ha pedig a szolgáltatás igénybevétele és a térítési díj megfizetése minden börzetag részére kötelező, akkor a közgyűlés határoz. Ennek alapján a külső szolgáltatóval a megállapodást a Börze képviseletében az Informatikai Stúdió köti meg. A szolgáltatás igénybe vételéért járó térítési díjat az Informatikai Stúdió vagy a külső szolgáltató számlázza a börzetagok részére. A térítési díj késedelmes megfizetése esetén az Informatikai Stúdiót azok a jogok illetik meg, amelyeket a Szabályzat a tagdíj fizetésének elmulasztása esetére megállapít.
 9. A tagok tagsági viszonyának megszűnése után a számítógépükre telepített OriGo programot irodai nyilvántartás céljára továbbra is használhatják. Tagságuk hiánya csak az országos hálózat használatának lehetőségét szünteti meg.
 10. Az Ingatlanbörze logóját az Informatikai Stúdió készítteti el. A Börze tagjai jogosultak a logót és " az Ingatlanbörze tagja" megjelölést tevékenységük során, levelezésükben használni.

V. Működési feltételek

 1. A tagok vállalják, hogy a Börze adatbázisára kizárólag eladói (egyéb értékesítési, bérbeadási, a továbbiakban együtt: eladói) vagy vevői (egyéb ingatlan szerzési, bérlési, a továbbiakban együtt: vevői) megbízásuk alapján, a Szabályzatban meghatározott tartalommal és az OriGo rendszer által meghatározott formában továbbítanak adatokat. Az ingatlanok kínálatára és keresletére vonatkozó adatoknál az igényelt vagy felajánlott vételár (bér) összege kizárólag forintban jelölhető meg.
 2. A rendszerről bármely tag adatokat, információkat hívhat le, küldhet fel, és ezzel eladói és vevői igényeket elégíthet ki. Az adatok üzleti titkot képeznek, ezért azok felhasználására csak a Szabályzat betartásával kerülhet sor. A rendszerről kapott adatok felhasználására a volt tag, tagsági jogviszonyának megszűnését vagy felfüggesztését követően nem jogosult.
 3. A tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben egy ingatlanra vonatkozóan az eladó több tag részére is ad megbízást, és így adata több helyről is felkerült az adatbázisra, akkor a vevőt képviselő tag annak a tagnak az adatát használja fel, amelyik számára a legkedvezőbb.
 4. Ha a Börze tagja olyan ingatlan adatait küldte fel az adatbankba, amelynek értékesítésére más tag kizárólagos megbízással rendelkezik, ennek igazolása után a kizárólagos megbízással nem rendelkező tag köteles az adatokat az adatbankból haladéktalanul törölni.
 5. A tagok a Börzén keresztül történő értékesítés esetén, ha más cég hoz vevőt az ingatlanra vagy ingatlant a keresletére, együttműködni kötelesek. Az eladó által fizetett jutalékot (megbízási díjat, prémiumot, sikerdíjat, a továbbiakban együtt jutalékot) az eredményes közvetítés befejezését követően vállalják megosztani az alábbiak szerint.
 6. A tag az eladói megbízás alapján részére járó jutalékból az ingatlan vételára (értéke) alapján
  • - 30 millió forint alatti értékesítés esetén legalább 1,25 %-ot,
  • - 30 millió forinttól 200 millió forintig terjedő értékesítés esetén legalább 1 %-ot,
  • - 200 millió forintot meghaladó értékesítés esetén legalább 0,75 %-ot
  köteles annak a tagnak átengedni, amely a vevőt hozta.
 7. Bérbeadás közvetítése esetén a tag a bérbeadási megbízás alapján részére járó jutalékból
  • egy év alatti bérleti idő esetén a havi bérleti díj 20 %-át,
  • legalább egy évi bérleti idő esetén a havi bérleti díj 40 %-át
  • köteles annak a tagnak átengedni, amely a bérlőt hozta.
  összegeket az OriGo rendszer az ingatlan adatainak megjelenítésekor automatikusan jelzi, azt az eladói megbízással rendelkező tag - felmerült költségeire hivatkozással - nem jogosult csökkenteni. A fentiek alól kivételt képez az új lakóingatlan típus, ahol a jutalékmegosztás nem kerül szabályozásra kötelezően átadandó jutalékkal.

  Az eladó által fizetett jutalékot nem kötelező megosztani, ha a Börze tagja olyan ingatlan adatait küldte fel az adatbankba, amelynek értékesítésére pályázaton, versenytárgyaláson vagy más hasonló módon kerül sor, ezt a tényt az OriGo rendszer az ingatlan adatainak megjelenítésekor külön jelzi.
 8. A tag az ingatlan adatainak az adatbázisba való felküldésekor ennél magasabb összegű jutaléknak (prémiumnak) átengedését is vállalhatja, ezt a kötelezettségét az OriGo rendszer külön jelzi.
 9. A vevő által fizetett jutalékból részesedés átengedését az ingatlant hozó tag csak akkor és olyan összegben igényelheti, ha a vevő megbízásából eljáró Börze tag a keresletnek az adatbázisba való felküldésekor ezt vállalta, ezt a kötelezettségét az OriGo rendszer külön jelzi.
 10. Ha az ingatlanközvetítés forgalmi adóköteles, a fenti összegekhez ÁFA is járul.
 11. Az előírtnál magasabb összegű eladói jutalék átengedésére vagy a vevő által fizetendő jutalék átengedésére vállalt kötelezettségétől a tag bármikor elállhat vagy a kötelezettsége mértékét módosíthatja, de ez a többi taggal szemben a módosításnak az adatbázisba való felküldésétől kezdődően hatályos. Ennek időpontját az OriGo rendszer tartja hitelesen nyílván, erről az Informatikai Stúdió - indokolt esetben, írásbeli megkeresésre - bármely tagnak felvilágosítást ad.
 12. Ha a tagot jutalék átengedési kötelezettség terheli, 3 munkanapon belül köteles írásban értesíteni partnerét, ha jutalékát megfizették, majd a közreműködő cégnek - számla ellenében - 8 napon belül köteles a fentiek szerint járó összeget kifizetni.
 13. A tagnak a jutalékból átengedésre előírt vagy vállalt összegért való felelőssége és fizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha az ingatlanközvetítésre szabályos megbízással nem rendelkezett, a megbízójától járó összeg nem érte el az átengedésre kerülő jutalék előírt összegét, illetve az általa átengedni vállalt magasabb összeget, továbbá akkor is, ha a megbízó jutalékfizetési késedelme esetén a tag nem tett meg minden szükséges intézkedést (beleértve polgári per indítását is) a jutalék behajtása iránt.

  Ha a tag fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, partnere a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő összegű késedelmi kamat megfizetését is igényelheti.
 14. Amennyiben a tag az értékesítéshez harmadik személyt, céget vesz igénybe, vagy azoknak az ingatlanát viszi fel a rendszerre, azt a saját felelősségére és költségére teheti meg. A Börze tagja az ingatlanközvetítésbe általa bevont személyért, cégért úgy felel, mintha maga járt volna el.
 15. Abban az esetben, ha valamely Börze tagok között írásban állandó együttműködési megállapodás jön létre, a tagok ebben a fentiektől eltérő jutalék megosztási szabályokról is megállapodhatnak, egymás közötti viszonyukban a Szabályzat helyett ezt kell alkalmazni. Ebben az esetben ezek a tagok az egymással szemben keletkező elszámolási igényeiket nem a Szabályzat alapján, hanem megállapodásuk alapján érvényesítik.

VI.. A Börzenap szolgáltatás

 1. A Börze tagja az Informatikai Stúdióval és a Börzetanáccsal kötött megállapodásban vállalhatja, hogy a számítógépes rendszer használata mellett a Börze részére ügyfélteret, számítógépes eszközöket, alkalmazottakat biztosít arra, hogy nyílt ügyfélnap (a továbbiakban: Börzenap) keretében az eladni és vásárolni kívánó magánemberek a megállapodásban megjelölt időpontokban és belépődíj ellenében, a megállapodásban meghatározott minimális számú számítógépes munkahelyen kapnak tájékoztatást a tagok által felvitt címlistából.

  Börzenap szolgáltatásra a Börzetanács írásban kér ajánlatot valamennyi börzetagtól, a szolgáltatásra bármely börzetag (kivéve azokat, akiknek tagdíjhátralékuk van) írásban ajánlatot tehet. Az ajánlatok elfogadásáról az Informatikai Stúdió és a Börzetanács dönt, ennek során figyelembe veszi az ajánlattevő börzetag
  • ismertségét, szakmai megbízhatóságát és üzleti hírnevét,
  • az általa biztosított személyi és dologi feltételeket,
  • az általa vállalt szolgáltatásokat.
  A Börzenap szolgáltatással több börzetag (a továbbiakban: Börzenap szolgáltató) is megbízható. A megállapodás tartalmáról az Informatikai Stúdió a börzetagokat tájékoztatja.
 2. A Börzenap szolgáltató a Börzenapon érdeklődő személyeket regisztrálja és saját partnerének tekinti. Ha igazolni tudja, hogy az adott személy tőle származó információk alapján került a Börze valamelyik tagjához és az sikeres ügyletet hozott létre az érdeklődővel, a Börze jutalék megoszlási szabályait kell alkalmazni a Börzenap szolgáltató és a tag között.
 3. Az ügyfelek részére a számítógépes rendszer által kiadott lista az ingatlan alapadatain kívül az azt forgalmazó ingatlaniroda nevét és elérhetőségét tartalmazza. Az ügyfél a kiválasztott ingatlanról a gépben tárolt információkat, valamint az ingatlan értékesítésével megbízott ügynökség nevét, címét és telefonszámát kapja meg. A megtekintés, az ingatlannal kapcsolatos információ, a szerződés előkészítése az adott tagnál történik.
 4. A Börzenapon az ügyfelektől belépődíjként, ill. minden más egyéb jogcímen (kiállítási díj, prezentációs díj, stb.) beszedett összeg a Börzenap szolgáltatót a megállapodás szerint illeti meg.
 5. A Börzenap szolgáltató a Börzenapokon köteles megtagadni az információ-szolgáltatást azon érdeklődőktől, akikről feltételezhető, hogy címkereskedési céllal gyűjtenek adatokat.
 6. A Börzenapon bármely börzetag igazolt képviselője belépődíj fizetése nélkül megjelenhet, de a Börzenapon üzleti tevékenységet csak a Börzenap szolgáltató végezhet.

  A Börzenap szolgáltató a Börzenapokon a megállapodás szerint biztosít a Börze tagjainak kedvezményes lehetőséget arra, hogy irodájuk tevékenységét, megbízásaikat fényképekkel, makettekkel, vetítővel bemutassák.

  A Börzenap szolgáltató csak a Börze adatbázisában szereplő ingatlanait ajánlhatja vagy itt rögzített vevői megbízására kereshet ingatlant. Ezen túlmenő üzleti tevékenységet nem folytathat és nem javasolhatja az érdeklődő személyeknek, hogy részére adjon megbízást.

  A Börzenap szolgáltató a Börzenapon ingatlanközvetítést végző alvállalkozót nem vehet igénybe.
 7. A Börzenap szolgáltató klubrendszerben működő találkozási lehetőséget biztosít a megállapodás szerint a Börze tagjai, vagy azok képviselői számára mely keretében információkat lehet cserélni tájékoztató vagy előadás után.

  A Börzenap szolgáltató a megállapodásban rögzített módon vállalja a Börze és az OriGo rendszeres reklámozását. A reklámokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a nyílt Börzenap szolgáltatás a Börze tevékenységének része.
 8. A Börzenap szolgáltatóval kötött megállapodás módosítására kizárólag írásban, az Informatikai Stúdió és a Börzetanács hozzájárulásával kerülhet sor.

  A Börzenap szolgáltatás megszüntetéséről a Börzenap szolgáltató 60 napos felmondási határidővel dönthet. Döntéséről a Börzetanácsot és az Informatikai Stúdiót ajánlott levélben köteles értesíteni. A Börzenap szolgáltatás megszüntetése nem jelenti a Börzenap szolgáltató Börze tagságának megszüntetését.
 9. Az Informatikai Stúdió és a Börzetanács a Börzenap szolgáltatóval kötött megállapodást ajánlott levélben, 30 napi felmondási idővel bármikor, indokolás nélkül is jogosult felmondani. A Börzenap szolgáltatási jogosultság a felmondási idő utolsó napján megszűnik. Megszűnik a jogosultság akkor is, ha a Börzenap szolgáltató tagsági viszonya bármely okból megszűnik, azt a Börzetanács felfüggesztette vagy tagsági viszonyát szünetelteti.

VII. Az Informatikai Stúdió szerepe

 1. Az Informatikai Stúdió nem foglalkozik ingatlanok közvetítésével, forgalmazásával.
 2. Kizárólagos tulajdonát képezi az OriGo Országos Számítógépes Ingatlanközvetítő Rendszer, amit működtet és folyamatosan fejleszt.
 3. Az Informatikai Stúdió a Börze számítástechnikai felügyeletét látja el. Telefonos tanácsadással segíti a Börze tagjait az OriGo rendszer használatában munkanapokon 830-tól 1700-ig. Igény esetén helyszíni karbantartást vállal, külön díjazás ellenében. Tevékenysége az OriGo rendszer használata következtében előforduló problémákra terjed ki. Felhívja a tag figyelmét számítógépe meghibásodására, de annak javítása nem képezi feladatát.
 4. Az OriGo rendszer és a Börze rendszeres működtetéséhez szükséges feltételeket (munkatársak felvételével, eszközök rendelkezésre bocsátásával, irodahelyiség működtetésével, stb.) az Informatikai Stúdió biztosítja, ennek költségeit ő viseli.
 5. Az Informatikai Stúdió az OriGo rendszer szolgáltatásait 3 hónapos határidővel mondhatja fel a Börzével szemben.
 6. Az Informatikai Stúdió az OriGo program fejlesztési eredményeiről, a Börze működésének tapasztalatairól tájékoztatókat küld a tagok részére.

VIII. Közgyűlés

 1. A Börze tagjai minden évben január 1. és február 28. közötti munkanapon rendes közgyűlést tartanak, amelynek helyét és időpontját az Informatikai Stúdió tűzi ki és arról valamennyi tagot legalább 15 nappal előbb írásban értesíti. Az Informatikai Stúdió bármikor rendkívüli közgyűlést hívhat össze, ennek összehívása kötelező, ha azt a tagok 1/4 része kéri. A közgyűlés levezető elnökét az Informatikai Stúdió javaslatára a közgyűlés választja meg.
 2. Az Informatikai Stúdió az általa javasolt napirendet a tagok 1/4 része által összehívni kért rendkívüli közgyűlés esetében pedig az általuk javasolt napirendet is) az írásbeli értesítésben közli. A közgyűlésen a tagok, a képviseletükre jogosult személyek, illetve a tag közjegyzői vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt meghatalmazottja jogosult részt venni. A közgyűlés megnyitása után a napirendre a levezető elnök vagy bármely tag tehet javaslatot.
 3. A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik, a döntés minden kérdésben a megjelent tagok egyszerű többségével, nyílt szavazással történik. A közgyűlés szótöbbségi határozattal dönthet titkos szavazás elrendeléséről. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 4. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
  1. Szabályzatának módosítása,
  2. döntés azokban a kérdésekben, amelyeket a Szabályzat a közgyűlés hatáskörébe utal,
  3. a Börzetanács megválasztása,
  4. a Börzetanács határozatai ellen benyújtott panaszok elbírálása,
  5. az éves inflációt meghaladó tagdíj emelés igényének elbírálása,
  6. a Börze, mint szervezet megszüntetése.
 5. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet a levezető elnök és a közgyűlés által a megjelent tagok közül választott két hitelesítő ír alá.
 6. A közgyűlések között a Börze tevékenységét a számítástechnikai háttér biztosítása és a Börze rendszeres működtetés szempontjából a Informatikai Stúdió, a hatáskörébe utalt ügyekben a Börzetanács, a Börzenap szolgáltatás tekintetében pedig a Börzenap szolgáltató szervezi.

IX. A Börzetanács

 1. A Börze közgyűlése évente, a rendes közgyűlésen 5 tagú Börzetanácsot választ tagjai képviselőiből.
 2. Az 1997 decemberében megválasztott Etikai Bizottság tagjainak börzetanácsi tagsági mandátuma az 1999. évi rendes közgyűlésig tart.
 3. A Börzetanács elnökből és 4 tagból áll. Elnökét első ülésén maga választja.
 4. A Börzetanács hatáskörébe tartozik a Szabályzat betartásának ellenőrzése, a tagok egymás közötti vitás ügyeiben való döntés és mindazok az egyéb kérdések, amelyeket a Szabályzat a Börzetanács hatáskörébe utal. Nem tartozik a Börzetanács hatáskörébe a tagok olyan vitás ügyeiben való döntés, ahol igényük a V. 14. pont szerinti külön megállapodás alapján érvényesíthető.
 5. A Börzetanács üléseit az elnök hívja össze, 15 nappal korábban ajánlott levélben értesítve a tagokat ennek helyéről, idejéről és javasolt napirendi pontjairól. Az ülést a tagok többsége is jogosult összehívni. Az Informatikai Stúdió a Börzetanács ülése részére helyszint biztosít, őt az ülésről ugyancsak értesíteni kell,
 6. A Börzetanács határozatképességéhez legalább 3 tag megjelenése szükséges.
 7. A Börzetanács határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 8. A Börzetanács a hozzá érkezett ügyeket köteles 30 napon belül elbírálni. Bármely Börze tag vagy az Informatikai Stúdió kérheti valamely ügy megtárgyalását.
 9. A Börzetanácsra tartozó ügyeket az érdekeltek a Börzetanács elnökéhez juttatják el.
 10. A tagok egymás közötti vitájának megtárgyalásánál a Börzetanács ülésén a panaszos és a panaszolt tag jogosult részt venni, erről őket a Börzetanács elnöke írásban tájékoztatja. A benyújtott panasz másolatát meg kell küldeni a panaszolt tagnak, aki erre jogosult a Börzetanács üléséig írásban észrevételeket tenni. A Börzetanács elnöke az ülésen való megjelenésre más személyt ( ügyfél, megbízó, stb.) is felkérhet.
 11. A Börzetanács a tagok egymás közötti vitája esetén a tagoktól és a megjelent más személyektől felvilágosítást kérhet, őket okiratok (megbízás, levelezés, értékesítési szerződés, stb.) bemutatására hívhatja fel.
 12. A Börzetanács a Szabályzat betartásának ellenőrzése során az alábbi intézkedéseket teheti:
  1. figyelmeztetés (kisebb súlyú szabályszegés esetén),
  2. megrovás (jelentősebb szabályszegés esetén),
  3. a tag kötelezése meghatározott intézkedés megtételére vagy a tag eltiltása meghatározott cselekménytől, továbbá kötelezése arra, hogy erről a többi tagot írásban tájékoztassa,
  4. kizárás a Börze tagjai közül (ismételt vagy súlyos szabályszegés, illetve a Börzetanács korábbi kötelező határozatának nem teljesítése esetén).
 13. A Börzetanács határozatainak betartását ellenőrzi, szükség esetén az ügyet ismét megtárgyalja és újabb döntést hoz.
 14. A Börzetanács a határozatairól a Börze tagjait az OriGo rendszeren vagy írásban tájékoztatja.
 15. A Börzetanács üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök ír alá.
 16. A Börzetanács az ingatlanközvetítői jutalék átengedésével kapcsolatos határozatának végrehajtását nem rendelheti el, de a határozatát nem teljesítő taggal szemben további intézkedéseket hozhat.
 17. A Börze tagja a másik taggal szemben a Szabályzat, mint megállapodás alapján keletkezett jutalék megosztási igényét bírósági úton is érvényesítheti.
 18. A Börzetanács határozataival szemben az érdekeltek a közgyűléshez panasszal élhetnek. Ezt a Börzetanács elnökéhez a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül írásban kötelesek eljuttatni. Panaszuk elbírálására a következő közgyűlésen kerül sor.
 19. A Börzetanács a kizárásról szóló határozatában úgy dönthet, hogy a tagsági jogviszonyt a határozat jogerőre emelkedéséig felfüggeszti. Ebben az esetben a tag tagsági jogait a közgyűlés döntéséig nem gyakorolhatja.

X. A Börzén és az OriGo rendszerben megjelenő ingatlan adatok felhasználása és hasznosítása

 1. A Börzén és az OriGo rendszeren megjelenő ingatlan adatokat a Börze tagjai egyedi ügyekben felhasználhatják. Az ingatlan adatok egészét vagy feldolgozott (csoportosított) részét a tagok nem jogosultak másnak átadni vagy azt bármilyen módon hasznosítani, ezen adatállományok hasznosítása a Börze javára, az Informatikai Stúdió útján történik. Az ebből eredő bevételeknek (a továbbiakban: bevétel) az Informatikai Stúdiót megillető rész levonása után fennmaradó összege az Ingatlanbörzét illeti meg.
 2. Bevételnek minősül:
  1. A Börzén és az OriGo rendszerben megjelenő ingatlan adatok bármilyen, az Ingatlanbörzén belüli hasznosításából (pl. a Börze tagjai részére külön díjazás ellenében történő adatszolgáltatás) származó bevétel,
  2. a Börzén és az OriGo rendszerben megjelenő ingatlan adatok bármilyen, az Ingatlanbörzén kívüli hasznosításából (pl. kiadványok megjelentetése, az írott vagy az elektronikus médiában történő megjelenés, külső megrendelésre díjazás ellenében adatszolgáltatás, stb.) származó minden bevétel.
 3. A bevételből - a Börze számítógépes felügyeletével és üzemeltetésével, valamint a kiadványok megjelenésével kapcsolatos költségei és üzleti haszna elszámolásaként - az Informatikai Stúdiót megillető rész
  1. a 2/a. pontban megjelölt bevételek 20 %-a,
  2. a 2/b. pontban megjelölt bevételek 30 %-a.
 4. A bevétel fennmaradó részét a Börze, mint a tagok egyesülése javára kell fordítani, így a Börze reklámozására, promóciós (értékesítést célzó) megjelenítésére, az írott és az elektronikus médiában történő hirdetésére és népszerűsítésére, az ingatlanokkal foglalkozó kiállításokon, vásárokon és egyéb rendezvényeken való megjelenítésére. A bevételek ezen része az Ingatlanbörze és az OriGo rendszer működési költségeire nem fordítható.
 5. A bevételekkel kapcsolatban a Börze egyes tagjai sem a tagsági viszonyuk fennállása alatt, sem pedig annak megszűnését követően egyéni térítést vagy ellenértéket nem igényelhetnek.
 6. Az adatoknak a 2/a. és b. pont szerinti hasznosításának feltételeiről és a bevételeknek az Ingatlanbörzét megillető része felhasználásáról az Informatikai Stúdió javaslatára a Börzetanács dönt.
 7. Az Informatikai Stúdió két havonként írásbeli beszámolót készít a Börzetanács tagjai részére az adatok X/2. pont szerinti hasznosításáról, a bevétel összegéről, javaslatot tesz az adatok további hasznosítására, a bevételek felhasználására, majd tételesen beszámol annak az elmúlt időszakban történt felhasználásáról.
 8. A bevételnek a Börzét megillető része felhasználásáról a Börzetanács az évi rendes közgyűlésen írásban számol be a Börze tagjainak, egyben javaslatokat kér a tagoktól e bevételek jövőbeni felhasználására. A Börzetanács beszámolóját a közgyűlés hagyja jóvá.

ETIKAI SZABÁLYOK

I. Általános szabályok:

 1. A etikai szabályok az Ingatlan Börzén keresztül történő ingatlanközvetítés erkölcsi, magatartási normáinak összességét rögzítik. Meghatározzák, hogy a jogszabályok keretei között a Börze tagjaként, az érintett társaságok és személyek hogyan végezhetik tevékenységüket és e szabályok megszegése milyen következményekkel jár.
 2. Az etikai szabályok a Börze tagjaira, az általuk igénybevett közreműködőkre, valamint alkalmazottaikra terjed ki.
 3. A Börze tagjai kötelezik magukat, hogy az etikai szabályokat betartják. Tudomásul veszik, hogy megsértésük esetén a Börzetanács jár el.

II. Magatartási szabályok:

 1. A Börze tagja ügyfelét és az ingatlanközvetítésben résztvevő partnerét nem tévesztheti és nem károsíthatja meg.
 2. A tag nem törekedhet a szakmában kialakult és ténylegesen alkalmazott mértéket megalapozatlanul meghaladó díjazásra. Üzletvitelét úgy kell folytatnia, hogy kerülje a vitákat más tagokkal és a kívülállókkal.
 3. A tag a Börze adatbázisára csak írásbeli, az értékesítés minden lényeges elemére kiterjedő eladói megbízás alapján vihet fel adatot. A Börze tagja maga dönt arról, hogy az irodája részére adott megbízások közül melyeket juttat el az adatbázisba. Ennek során a tagok kötelesek az adatbázisban az ingatlan valamennyi adatát pontosan és helyesen, valamint a megbízásnak megfelelően rögzíteni. Tájékoztatnia kell ügyfelét az országos adatbázisba történő felvitel tényéről, valamint arról, hogy a számítógépes rendszer a több cégnek adott megbízást kimutatja.
 4. A tag megbízója érdekeit képviselje, de köteles az ügylet minden résztvevőjével az általános szakmai elvárhatósági szabályoknak megfelelően eljárni, úgy, hogy erősítse az ingatlanforgalmazók és a Börze iránti bizalmat.
 5. A tag legyen tájékozott az ügylettel érintett jogszabályokról, a piaci viszonyokról, erről megbízóját tájékoztassa.
 6. A Börze rendszerében csak az ingatlan tulajdonosától (tulajdonosaitól) vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt megbízottjától írásban kapott eladói megbízást vihet fel, melyért felelősséggel tartozik. Eladói megbízás esetén a Börze tagjai kötelesek hiteles tulajdoni lap másolat alapján megállapítani az ingatlan jogi helyzetét. A megbízási szerződésben egyértelműen szerepelnie kell a jutalék feltételeinek és a megbízás időtartamának.
 7. A tag segítsen a reális piaci ár meghatározásában. Ha szakvélemény elkészítésére kap megbízást, az legyen világos és közérthető, szakmailag megalapozott. Tartalmazza mindazon tényeket, adatokat, melyek alapján az értéket meghatározzák. A szakvéleményben fel kell hívni a megbízó figyelmét azokra a tényezőkre, amelyek a felhasználhatóságot korlátozzák. A tag az ügyfelek részére szakvéleményt csak akkor adhat, ha megfelelő szakképesítése van vagy ilyen közreműködőt foglalkoztat.

  A tag a megbízás elvállalását nem teheti függővé más megbízásoktól és a megbízás elnyerése céljából nem adhat téves tájékoztatást a megbízónak az ingatlan lehetséges értékesítési feltételeiről.
 8. A tag legyen kész álláspontjának felülvizsgálatára, ha olyan tények merülnek fel, melyeket még a szakvélemény elkészítésénél nem vett kellő súllyal figyelembe.
 9. A tag a jogszabályok megtartásával járjon el, alkalmazottainak tevékenységéért felelősséggel tartozik.
 10. Az ügyfél kérésére az ügy érdemi részét érintő iratokról másolati példányt kell adnia.
 11. A Börze tagja a megbízások feltételeként csak kivételesen indokolt esetben kérhet és fogadhat el a bevett gyakorlatnál lényegesen alacsonyabb megbízási díjat (kartelltilalom) .
 12. A tag nem vállalhat el olyan megbízást, amelyben maga vagy alkalmazottja révén közvetlenül is érdekelt, kivéve ha erről a megbízót előzetesen tájékoztatta és ő ennek ismeretében a megbízást fenntartotta.

III. Tagok egymás közti magatartása:

 1. A Börze tagja köteles tiszteletben tartani a gazdasági, vállalkozási verseny szabadságát, tisztaságát.

  A tag ingatlanközvetítő társával kollégaként viselkedik és biztosítania kell, hogy kapcsolataikat a tisztességes verseny, az udvariasság és a tisztelet vezérelje. A tagnak tartózkodnia kell attól, hogy kedvezőtlenül nyilatkozzék kollégájáról az ügyfél előtt.
 2. A tag valótlan tény állításával, híresztelésével, valós tény hamis színben való feltüntetésével és a jogszabályok megsértésével sem a Börze, sem más tag, sem az ingatlanszakma megítélését nem veszélyeztetheti.
 3. A tagnak bizalmasan kell kezelnie a feladata végrehajtása során tudomására jutott információkat.
 4. A tag hirdetése, reklámja nem csorbíthatja más tag jogait, a Börze érdekeit.

  A hirdetéseknek és reklámoknak igazaknak és pontosnak kell lenniük, azok nem tartalmazhatnak túlzó vagy a megtévesztésre alkalmas kifejezéseket.
 5. A Börze tagja nem folytathat olyan gyakorlatot, és nem tehet olyan ajánlatot, mely akár a Börze, akár más tag kapcsolatrendszerét tisztességtelenül csorbítja.
 6. A Börze tagja, a hozzá irányított vevővel, a küldő tag tudta és előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem létesíthet ingatlanközvetítési megbízási jogviszonyt, és ha a vevő részére megvételre más ingatlant ajánlott fel, erről a küldő tagot egyidejűleg értesítenie kell.

  A Börze tagjai vállalják, hogy a közösen intézett ügyekről, azok fontosabb fejleményeiről és a sikeres ügyletkötésről egymást megfelelő időben értesítik.
 7. A Börze tagjai ügyfeleik részére akkor sem adhatnak bővebb felvilágosítást partnereik ingatlanának vagy vevőjének adatairól, ha korábban kiközvetített ügyfelek révén az adott ingatlanról vagy partnerük vevőjéről részletesebb információkkal rendelkeznek. Ezt kizárólag a partner iroda teheti meg.

Hatálybalépés:

A Szabályzat 1. sz. módosítása a Közgyűlés által 1998. június 30-án történt elfogadásával hatályba lépett. A V. 5. - 14. pontok rendelkezéseit az 1998. augusztus 1. napjától létrejött sikeres ügyletkötéseknél kell alkalmazni, az ezt megelőzően kötött ügyletekre a Szabályzat korábbi rendelkezései az irányadók.

A Szabályzat IV/3. és IV/6. pontjainak módosítsa a Közgyűlés által 2003. február 27-én történt elfogadásával hatályba lépet.

A Szabályzat IV/2 pontjának kiegészítése a Közgyűlés által 2005. március 03-án történt elfogadásával kiegészítésre került. A jutalékmegosztásra vonatkozó V/6 – kivéve az új lakóingatlan típust - pontok módosított rendelkezéseit 2005. március 03. napjától az Origo programba feltöltött ingatlanoknál kell alkalmazni. A Szabályzat a Közgyűlés által elfogadott X. ponttal kiegészítésre került.